CNCmaker INSTITUTE

คอร์ส Operation CNC Lathe

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่ออบรมการใช้งานเเละ SETUP ชิ้นงานบนเครื่องจักรCNC กลึง Lathe / Turning Center ของผู้ประกอบการ ใน/นอกสถานที่

สถานที่อบรม ใน/นอก สถานที่

COURSE FEE: ตามเนื้องาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาในการอบรม: 1-5 วัน

COURSE OUTLINE: Level 1(Operation), Level2 (Intermediate1), Level3 (Intermediate2), Level4 (Advance) Level5 (Onsite)

สนใจสมัครเรียน กรอกข้อมูล CLICK HERE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 081-868-2788, 085-842-2700 Email: CNCmaker@hotmail.com

cnclathelevel

 

operationcncoperationcnc

operationcncoperationcnc

คำแนะนำจากลูกค้า

…..(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ-คณะวิศวะเครื่องกล) “สอนง่าย ปฏิบัติจริง”
…..(มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ) “เรียนกับพี่แค่วันเดียว สามารถติดตั้ง แก้ไขเครื่องที่นำมาได้”
…..(บ. เอ ไอ เทคโนโลยี จก.) “ส่งพนักงานไม่มีพื้นฐานมาเพียงวันเดียว ได้ความรู้จริงถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน”
…..(บ. พี.เอ็ม.เค จก.) “ เครื่องจอดทิ้งไว้เป็นปี เพียงไม่กี่ชั่วโมง อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็สามารถใช้งานได้”

**********************************************************************************

 

home